Projekty EU

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť VARIAKOV a.s. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v znížení energetickej náročnosti podniku.

Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti VARIAKOV a.s.  
Hlavný cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti podniku VARIAKOV a.s. prostredníctvom opatrení realizovaných na objekte výrobnej haly so zázemím
Kontrahovaná výška NFP 199 999,22 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk